Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics

Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics

 

Sai baba Dhoop aarti lyrics is for devotional god Sai baba. Sai baba have famous temple in Shrdi . In every village he has temples, many hindus belives he is the living god in present days. OM SAI RAM.

 

 

 

Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics

 

Sree sachchidaananda sadguru saayinaadha maharaaj kee jai.  

aarati saayibaabaa saukhya daataara jeeva charaNa rajataalee  

dyaavaa daasaavisaavaa bhaktaavisaavaa aaratisaayibaabaa  

jaaLuniya ananga sasvaroopiraahEdaMga mumookSha janadaavi 

 nijaDOLaa Sreeranga DOLaa Sreeranga aaratisaayibaabaa jayamani  

jaisaabhaava taya taisaa anubhava daavisi dayaaghanaa aisi  

tujheehimaava tujheehimaavaa aaratisaayibaabaa tumachEnaama  

dyaataa harE saMskRuti vyadhaa agaadhatavakaraNi maarga daavisi 

 anaadhaa daavisi anaadhaa aarati saayibaabaa kaliyugi avataaraa  

sadguNa parabrahmaa saachaara avateerNa jhoolaasE svaamee  

datta digaMbara datta digaMbara aarati saayibaabaa aa 

Thaadivasaa guruvaaree bhakta kareetivaaree prabhupada 

 pahaavayaa bhavabhaya nivaaree bhayanivaaree 

 aarati saayibaabaa maajhaanija dravyaThEva tava charaNarajasEvaa  

maagaNE hEchi aataa tuhmaa dEvaadidEvaa dEvaadidEva  

aaratisaayibaabaa ichCitaa deenachaataka nirmala tOyanijasookha  

paajavE maadhavaayaa saMbhaaLa apooLibaaka apooLibaaka  

aaratisaayibaabaa saukhyadaataara jeevaa charaNa rajataaLee  

dyaavaadaasaa visaavaa bhaktaavisaavaa  

aarati saayibaabaa SiriDi maajhE paMDareepura saayibaabaaramaavara baabaaramaavara saayibaabaaramaavara Suddabhakti chaMdrabhaagaa 

 bhaavapuMDaleekajaagaa puMDaleeka jaagaa  

bhaavapuMDaleekajaagaa yaahO yaahO  

avaghEjanakaroobaabaansee vaMdana  

saayisee vaMdanakaroobaabaansee vaMdana gaNoohmaNE  

baabaasaayidaavapaava maajhE aayee paavamaajhE aayee  

daavapaava maajhEyaaee ghaaleena lOTaaMgaNa, 

vaMdeena charaNa DOlyaanee paaheena roopatujhE prEmE aaliMgana, 

aanaMdE poojina bhaavE OvaaLeena hmaNE naamaa  

tvamEva maataa cha pitaa tvamEva tvamEva  

baMdhuScha sakhaa tvamEva tvamEva vidyaa  

draviNaM tvamEva tvamEva sarvaM mamadEvadEva 

 kaayEna vaachaa manasEMdriyairvaa buddhyaatmanaavaa  

prakRutE svabhaavaat karOmi yadyatsakalaM parasmai  

naaraayaNaayEti samarpayaamee achyutaMkESavaM  

raamanaaraayaNaM kRuShNadaamOdaraM  

vaasudEvaM hariM SreedharaM maadhavaM gOpikaavallabhaM  

jaanakeenaayakaM raamachandraM bhajE harEraama harEraama raamaraama hare hare harekRuShNa harEkRuShNa kRuShNa kRuShNa harE harE GuruDeva datta. 

  anaMtaa tulaatE kasErE stavaavE anaMtaa tulaatE kasErE  

namaavE anaMtaamukhaachaa SiNE SESha gaata  

namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa  

smaraavEmaneetvatpadaa nityabhaavE uraavEtaree  

bhaktisaaThee svabhaavE taraavE jagaa  

taaruneemaayaa taataa namaskaara saaShTaaMga  

Sreesaayinaadhaa vasE jOsadaa daavayaa  

saMtaleelaa disE aagnya lOkaa paree jOjanaalaa paree  

aMtaree gnyaanakaivalya daataa namaskaara saaShTaaMga  

Sreesaayinaadhaa bharaaladhalaa janmahaa maana  

vaachaa naraasaardhakaa saadhaneebhoota saachaa dharoosaayi prEmaa

gaLaayaa ahaMtaa namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa

dharaavE kareesaana alpagnya baalaa karaavE ahmaadhanyachuMbhOnigaalaa

mukheeghaala prEmEkharaagraasa ataa namaskaara saaShTaaMga

Sreesaayinaadhaa suraa deeka jyaaMchyaa padaavaMditaati Sukaadeeka jaatE

samaanatvadEtee prayaagaadi teerdhE padeenamrahOtaa namaskaara

saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa tujhyaajyaapadaa paahataa gOpabaalee

sadaaraMgalee chitsvaroopee miLaalee kareeraasakreeDaa savE kRuShNanaadhaa

namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa tulaamaagatO

maagaNE EkadhyaavE karaajODitO deena atyaMta bhaavE

bhaveemOhaneeraaja haataari aataa namaskaara saaShTaaMga

Sreesaayinaadhaa aisaa yEeebaa! saayi digaMbaraa akShayaroopa

avataaraasarvahi vyaapaka too Srutisaaraa, anasooyaatrikumaaraa

baabaayE eebaa kaaSeesnaana japa pratidivasee kolhaapura bhikShEsee

nirmala nadi tuMgaa jalapraasee, nidraamaahuradESee aisaa yE yeebaa

jhOLeelOMbatasE vaamakaree triSoola Dhamaroodhaari bhaktaavaradasadaa

sukhakaaree, dESeela mukteechaaree aisaa yE yeebaa paayipaadukaa

japamaalaa kamaMDaloomRugaCaalaa dhaaraNa kariSeebaa naagajaTaa,

mukuTa SObhatOmaathaa aisaa yE yeebaa tatpara tujhyaayaa jEdhyaanee

akShayatvaaMchEsadanee lakShmeevaasakaree dinarajanee, rakShasisaMkaTa vaaruni

aisaa yE yeebaa yaaparidhyaana tujhE gururaayaa dRuSyakaree nayanaayaa

poorNaanaMda sukhE heekaayaa, laavisihari guNagaayaa aisaa yE yeebaa saayi

digaMbara akShaya roopa avataaraa sarvahivyaapaka too,

Srutisaaraa anasooyaatri kumaaraa baabaayE eebaa sadaasatsvaroopaM

chidaanaMdakaMdaM jagatsaMbhavasdhaana saMhaara hEtuM svabhaktEchCayaa

maanuShaM darSayaMtaM namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM

bhavadhvaaMta vidhvaMsa maartaaMDameeDyaM manOvaagateetaM

munir dhyaana gamyaM jagadvyaapakaM nirmalaM nirguNaM tvaaM

namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM bhavaaMbhOdi magnaardhitaanaaM

janaanaaM svapaadaaSritaanaaM svabhakti priyaaNaaM samuddaaraNaardhaM kalau

saMbhavaMtaM namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM sadaaniMba vRukShasyamulaadhi

vaasaat sudhaasraaviNaM tikta mapya priyaMtaM taruM kalpa vRukShaadhikaM

saadhayaMtaM namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM sadaakalpa vRukShasya

tasyaadhimoolE bhavadbhaavabuddhyaa saparyaadisEvaaM nRuNaaM kurvataaM

bhukti-mukti pradaMtaM namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM anEkaa SRutaa tarkya .

leelaa vilaasai: samaa viShkRutESaana bhaasvatrpabhaavaM ahaMbhaavaheenaM

prasannaatmabhaavaM namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM sataaM

viSramaaraama mEvaabhiraamaM sadaasajjanai saMstutaM sannamadbhi: janaamOdadaM bhakta bhadra pradaMtaM namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM ajanmaadyamEkaM paraMbrahma

saakShaat svayaM saMbhavaM raamamEvaavateerNaM bhavaddarSanaatsaMpuneeta: prabhOhaM namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM SreesaayiSa kRupaanidhE khilanRuNaaM

sarvaardhasiddiprada yuShmatpaadaraja: prabhaavamatulaM dhaataapivaktaakShama: sadbhaktyaaSSaraNaM kRutaaMjalipuTa: saMpraaptitOsmin prabhO SreematsaayiparESa paada kamalaan

naanyachcharaNyaMmama saayiroopadhara raaghavOttamaM bhaktakaama vibudha drumaM prabhuM maayayOpahata chitta SuddhayE chiMtayaamyaha maharniSaM mudaa SaratsudhaaMSaM

pratimaM prakaaSaM kRupaatapatraM tavasaayinaatha tvadeeyapaadaabja samaaSritaanaaM svachCaayayaataapa mapaakarOtu upaasanaadaivata saayinaatha smavairma yOpaasani naastutastvaM

ramEnmanOmE tavapaadayugmE bhruMgO yadaabjE makaraMdalubdha: anEkajanmaarjita paapasaMkShayO bhavEdbhavatpaada sarOja darSanaat kShamasva sarvaanaparaadha puMjakaan praseeda

saayiSa sadgurO dayaanidhE Sreesaayinaatha charaNaamRuta poorNachittaa

tatpaada sEvanarataa ssata taMcha bhaktyaa saMsaarajanya duritaugha vinirga

taastE kaivalya dhaama paramaM samavaapnuvaMti stOtramE

tatpaThEdbhaktyaa yOnnarastanmanaasadaa sadgurO: saayinaathasya kRupaapaatraM

bhavEdbhavaM rusOmamapriyaaMbikaa majavareepitaaheerusO

rusOmamapriyaaMganaa priyasutaatmajaaheerusO rusObhaginabaMdhu hee svaSura saasubaayi

rusO nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO pusOna sunabhaayityaa majana

bhraatRoojaayaa pusO pusOna priyasOyarE priyasagEnagnyaatee pusO pusO

suhRudanaasakha svajananaapta baMdhoo pusO pareena gurusaayimaa

majhavaree kadheehee rusO pusOna abalaamulE taruNa vRuddahee naapusO

pusOna guruthaakuTE majana dOrasaanE pusO pusOnachabalE burE

sujanasaaduheenaa pusO pareena gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO

dusOchaturattvavit vibudha praagnyagnyaaneerusO rusO hi vidu streeyaa kuSala

paMDitaaheerusO rusOmahipateeyatee bhajakataapaseehee rusO nadatta gurusaayimaa

majhavaree kadheehee rusO rusOkavi^^RuShi munee anaghasiddayOgeerusO

rusOhigRuhadEvataatikulagraamadEvee rusO rusOkhalapiSaachchahee maleenaDaakinee

heerusO nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO rusOmRugakhagakRumee

akhilajeevajaMtoorusO rusO viTapaprastaraa achala aapagaabdheerusO

rusOkhapavanaagnivaar avanipaMchatattvErusO nadatta gurusaayimaa majhavaree

kadheehee rusO rusO vimalakinnaraa amalayakShiNeeheerusO rusOSaSikhagaadihee gagani

taarakaaheerusO rusO amararaajahee adaya dharmaraajaa rusO nadatta gurusaayimaa

majhavaree kadheehee rusO rusO mana sarasvatee chapalachitta teeheerusO

rusOvapudiSaakhilaakaThinakaalatO heerusO rusOsakala viSvaheemayitu

brahmagOLaMrusO nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO

vimooDa hmaNuni hasO majanamatsaraahee rusO padaabhiruchi uLasO jananakardhameenaaphasO

nadurga dRutichaa dhasO aSiva bhaava maagEkhasO prapaMchi manahErusO

dRuDaviraktichitteeThasO kuNaachi ghRuNaanasOnachaspRuhakaSaachee

asO sadaiva hRudayaa vasO manasidyaani saayivasO padeepraNayavOrasO nikhila

dRuSya baabaadisO nadatta gurusaayimaa upariyaachanElaa rusO hari OM yagnyEna

yagnyamayajaMtadEvaa staanidharmaaNi pradhamaanyaasantEhanaakaM mahimaana:ssachaMta yatrapoorvE saadhyaa ssaMti dEvaa: OM raajaadhiraajaaya pasahyasaahinE namOvayaM vai SravaNaaya

kurmahE samEkaamaan kaamakaamaaya mahyaM kaamESvarO

vaiSravaNO dadaatu kubEraaya vaiSravaNaayaa mahaaraajaayanama: OM svastee saamraajyaM bhOjyaM svaaraajyaM vairaajyaM paaramEShTyaMraajyaM mahaaraajya maadhipatyamayaM samaMtaparyaa

eeSyaa ssaarvabhauma ssaarvaa yuShaan taadaapadaardaat prudhivyaisamudra

paryaaMtaayaa EkaraaLLiti tadapyESha SlOkObigeetO maruta: parivEShTOrO

marutta syaavasan gruhE aavikShitasyakaama prEr viSvEdEvaasabhaasada iti

Sree naaraayaNavaasudEva sachchidaanaMda sadguru saayinaadh

mahaaraaj ki jai karacharaNa kRutaM vaakkaaya jaMkarmajaMvaa SravaNanayanajaM

vaamaanasaMvaa paraadhaM vidita maviditaM vaa sarvamEtat kShamasva

jayajaya karuNaabdhE SreeprabhOsaayinaadha Sree sachchidaanaMda sadguru

saayinaadh maharaaj ki jai raajaadhiraaja yOgiraaja parabrahma Sreesaayinaadhaamaharaaj Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai 

 

 

  HAnuman Chaalisa Click Here

 

Watch Online Video Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *