Shiva Tandav Sthotram Lyrics
Shiva Tandav Sthotram Lyrics

Shiva Tandav Sthotram Lyrics

Shiva Tandav Sthotram Lyrics

 

Shiva tandav sthotram lyrics is sung for the primary god Shiva. He has diffrent names like Shiva, bolashankar, rudra, mahadeva, when we chant Hara Hara Mahadev, shambo shankar , we get some piece. if we listen to Shiva Tandav Sthotram Lyrics every one gets wealth, prosperity and peace.

 

Shiva Tandav Sthotram Lyrics

 

Shiv Shiv Jatatavigalajjala Pravahapavitasthale Galeavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam Damad Damad Damaddama Ninadavadamarvayam Chakara Chandtandavam Tanotu Nah Shivah Shivam Jata Kata Hasambhrama Bhramanilimpanirjhari Vilolavichivalarai Virajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva Lalalata Pattapavake Kishora Chandrashekhare Ratih Pratikshanam Mama Dharadharendrana Ndinivilasabandhubandhura Sphuradigantasantati Pramodamanamanase Krupakatakshadhorani Nirudhadurdharapadi Kvachidigambare Manovinodametuvastuni Jata Bhujan Gapingala Sphuratphanamaniprabha Kadambakunkuma Dravapralipta Digvadhumukhe Madandha Sindhu Rasphuratvagutariyamedure Mano Vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari Sahasra Lochana Prabhritya Sheshalekhashekhara Prasuna Dhulidhorani Vidhusaranghripithabhuh Bhujangaraja Malaya Nibaddhajatajutaka Shriyai Chiraya Jayatam Chakora Bandhushekharah Lalata Chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha Nipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam Sudha Mayukha Lekhaya Virajamanashekharam Maha Kapali Sampade Shirojatalamastunah Karala Bhala Pattikadhagaddhagaddhagajjvala Ddhanajnjaya Hutikruta Prachandapajnchasayake Dharadharendra Nandini Kuchagrachitrapatraka Prakalpanaikashilpini Trilochane Ratirmama Navina Megha Mandali Niruddhadurdharasphurat Kuhu Nishithinitamah Prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjhari Dharastanotu Krutti Sindhurah Kalanidhanabandhurah Shriyam Jagaddhurandharah Praphulla Nila Pankaja Prapajnchakalimchatha Vdambi Kanthakandali Raruchi Prabaddhakandharam Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam Makhachchidam Gajachchidandhakachidam Tamamtakachchidam Bhaje Akharvagarvasarvamangala Kalakadambamajnjari Rasapravaha Madhuri Vijrumbhana Madhuvratam Smarantakam Purantakam Bhavantakam Makhantakam Gajantakandhakantakam Tamantakantakam Bhaje Jayatvadabhravibhrama Bhramadbhujangamasafur Dhigdhigdhi Nirgamatkarala Bhaal Havyavat Dhimiddhimiddhimidhva Nanmrudangatungamangala Dhvanikramapravartita Prachanda Tandavah Shivah Drushadvichitratalpayor Bhujanga Mauktikasrajor Garishtharatnaloshthayoh Suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh Prajamahimahendrayoh Sama Pravartayanmanah Kada Sadashivam Bhaje Kada Nilimpanirjhari Nikujnjakotare Vasanh Vimuktadurmatih Sada Shirah Sthamajnjalim Vahanh Vimuktalolalochano Lalamabhalalagnakah Shiveti Mantramuchcharan Sada Sukhi Bhavamyaham Imam Hi Nityameva Muktamuttamottamam Stavam Pathansmaran Bruvannaro Vishuddhimeti Santatam Hare Gurau Subhaktimashu Yati Nanyatha Gatim Vimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam Shiv Shiv Jatatavigalajjala Pravahapavitasthale Galeavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam Damad Damad Damaddama Ninadavadamarvayam Chakara Chandtandavam Tanotu Nah Shivah Shivam Jata Kata Hasambhrama Bhramanilimpanirjhari Vilolavichivalarai Virajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva Lalalata Pattapavake Kishora Chandrashekhare Ratih Pratikshanam Mama Dharadharendrana Ndinivilasabandhubandhura Sphuradigantasantati Pramodamanamanase Krupakatakshadhorani Nirudhadurdharapadi Kvachidigambare Manovinodametuvastuni Jata Bhujan Gapingala Sphuratphanamaniprabha Kadambakunkuma Dravapralipta Digvadhumukhe Madandha Sindhu Rasphuratvagutariyamedure Mano Vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari Sahasra Lochana Prabhritya Sheshalekhashekhara Prasuna Dhulidhorani Vidhusaranghripithabhuh Bhujangaraja Malaya Nibaddhajatajutaka Shriyai Chiraya Jayatam Chakora Bandhushekharah Lalata Chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha Nipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam Sudha Mayukha Lekhaya Virajamanashekharam Maha Kapali Sampade Shirojatalamastunah Karala Bhala Pattikadhagaddhagaddhagajjvala Dhananjaya Hutikruta Prachandapajnchasayake Dharadharendra Nandini Kuchagrachitrapatraka Prakalpanaikashilpini Trilochane Ratirmama Navina Megha Mandali Niruddhadurdharasphurat Kuhu Nishithinitamah Prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjhari Dharastanotu Krutti Sindhurah Kalanidhanabandhurah Shriyam Jagaddhurandharah Praphulla Nila Pankaja Prapajnchakalimchatha Vdambi Kanthakandali Raruchi Prabaddhakandharam Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam Makhachchidam Gajachchidandhakachidam Tamamtakachchidam Bhaje Akharvagarvasarvamangala KalakadambamajnjariRasapravahamadhuri Vijrumbhanamadhuvratam Smarantakam Purantakam Bhavantakam MakhantakamGajantakandhakantakam Tamantakantakam Bhaje Jayatvadabhravibhrama BhramadbhujangamashvasaDvinirgamatkramasphurat Karalabhalahavyavat Dhimid Dhimid Dhimidhvanan MrudangatungamangalaDhvanikramapravartita Prachandatandavah Shivah Drushadvichitratalpayor BhujangamauktikasrajorGarishtharatnaloshthayoh Suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh PrajamahimahendrayohSamapravrutikahsamam Pravartayanmanahkada Sadashivam Bhaje Kada Nilimpanirjharinikujnjakotare VasanhVimuktadurmatih Sada Shirah Sthamajnjalim Vahanh Vimuktalolalochano LalamabhalalagnakahShiveti Mantramuchcharan Sada Sukhi Bhavamyaham Idam Hi Nityamevamuktamuttamottamam StavamPathansmaranbruvannaro Vishuddhimetisantatam Hare Gurau Subhaktimashu Yati Nanyatha GatimVimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam Shiv Shiv Jatatavigalajjala PravahapavitasthaleGaleavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam Damad Damad Damaddama NinadavadamarvayamChakara Chandtandavam Tanotu Nah Shivah Shivam Jatakatahasambhrama BhramanilimpanirjhariVilolavichivalara Ivirajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva LalalatapattapavakeKishorachandrashekhare Ratih Pratikshanam Mama Dharadharendrana NdinivilasabandhubandhuraSphuradigantasantati Pramodamanamanase Krupakatakshadhorani NirudhadurdharapadiKvachidigambare Manovinodametuvastuni Jatabhujangapingala SphuratphanamaniprabhaKadambakunkumadrava Praliptadigvadhumukhe Madandhasindhurasphura TvagutariyamedureMano Vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari Sahasralochanaprabhritya SheshalekhashekharaPrasunadhulidhorani Vidhusaranghripithabhuh Bhujangarajamalaya NibaddhajatajutakaShriyai Chiraya Jayatam Chakorabandhushekharah Lalatachatvarajvala DhanajnjayasphulingabhaNipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam Sudhamayukhalekhaya VirajamanashekharamMahakapalisampade Shirojatalamastunah Karalabhalapattika DhagaddhagaddhagajjvalaDdhanajnjaya Hutikruta Prachandapajnchasayake Dharadharendranandini KuchagrachitrapatrakaPrakalpanaikashilpini Trilochane Ratirmama Navinameghamandali NiruddhadurdharasphuratKuhunishithinitamah Prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjharidharastanotu KruttisindhurahKalanidhanabandhurah Shriyam Jagaddhurandharah Praphullanilapan KajaprapajnchakalimaprabhaValambikanthakandali Ruchiprabaddhakandharam Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam MakhachchidamGajachchidandhakachidam Tamamtakachchidam Bhaje Akharvagarvasarvamangala KalakadambamajnjariRasapravahamadhuri Vijrumbhanamadhuvratam Smarantakam Purantakam Bhavantakam MakhantakamGajantakandhakantakam Tamantakantakam Bhaje Jayatvadabhravibhrama BhramadbhujangamashvasaDvinirgamatkramasphurat Karalabhalahavyavat Dhimid Dhimid Dhimidhvanan MrudangatungamangalaDhvanikramapravartita Prachandatandavah Shivah Drushadvichitratalpayor BhujangamauktikasrajorGarishtharatnaloshthayoh Suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh PrajamahimahendrayohSamapravrutikahsamam Pravartayanmanahkada Sadashivam Bhaje Kada Nilimpanirjharinikujnjakotare VasanhVimuktadurmatih Sada Shirah Sthamajnjalim Vahanh Vimuktalolalochano LalamabhalalagnakahShiveti Mantramuchcharan Sada Sukhi Bhavamyaham Idam Hi Nityamevamuktamuttamottamam StavamPathansmaranbruvannaro Vishuddhimetisantatam Hare Gurau Subhaktimashu Yati Nanyatha GatimVimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam Shiv Shiv Jatatavigalajjala PravahapavitasthaleGaleavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam Damad Damad Damaddama NinadavadamarvayamChakara Chandtandavam Tanotu Nah Shivah Shivam Jatakatahasambhrama BhramanilimpanirjhariVilolavichivalara Ivirajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva LalalatapattapavakeKishorachandrashekhare Ratih Pratikshanam Mama Dharadharendrana NdinivilasabandhubandhuraSphuradigantasantati Pramodamanamanase Krupakatakshadhorani NirudhadurdharapadiKvachidigambare Manovinodametuvastuni Jatabhujangapingala SphuratphanamaniprabhaKadambakunkumadrava Praliptadigvadhumukhe Madandhasindhurasphura TvagutariyamedureMano Vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari Sahasralochanaprabhritya SheshalekhashekharaPrasunadhulidhorani Vidhusaranghripithabhuh Bhujangarajamalaya NibaddhajatajutakaShriyai Chiraya Jayatam Chakorabandhushekharah Lalatachatvarajvala DhanajnjayasphulingabhaNipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam Sudhamayukhalekhaya VirajamanashekharamMahakapalisampade Shirojatalamastunah Karalabhalapattika DhagaddhagaddhagajjvalaDdhanajnjaya Hutikruta Prachandapajnchasayake Dharadharendranandini KuchagrachitrapatrakaPrakalpanaikashilpini Trilochane Ratirmama Navinameghamandali NiruddhadurdharasphuratKuhunishithinitamah Prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjharidharastanotu KruttisindhurahKalanidhanabandhurah Shriyam Jagaddhurandharah Praphullanilapan KajaprapajnchakalimaprabhaValambikanthakandali Ruchiprabaddhakandharam Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam MakhachchidamGajachchidandhakachidam Tamamtakachchidam Bhaje Akharvagarvasarvamangala KalakadambamajnjariRasapravahamadhuri Vijrumbhanamadhuvratam Smarantakam Purantakam Bhavantakam MakhantakamGajantakandhakantakam Tamantakantakam Bhaje Jayatvadabhravibhrama BhramadbhujangamashvasaDvinirgamatkramasphurat Karalabhalahavyavat Dhimid Dhimid Dhimidhvanan MrudangatungamangalaDhvanikramapravartita Prachandatandavah Shivah Drushadvichitratalpayor BhujangamauktikasrajorGarishtharatnaloshthayoh Suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh PrajamahimahendrayohSamapravrutikahsamam Pravartayanmanahkada Sadashivam Bhaje Kada Nilimpanirjharinikujnjakotare VasanhVimuktadurmatih Sada Shirah Sthamajnjalim Vahanh Vimuktalolalochano LalamabhalalagnakahShiveti Mantramuchcharan Sada Sukhi Bhavamyaham Idam Hi Nityamevamuktamuttamottamam StavamPathansmaranbruvannaro Vishuddhimetisantatam Hare Gurau Subhaktimashu Yati Nanyatha GatimVimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam Shiv Shiv Jatatavigalajjala PravahapavitasthaleGaleavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam Damad Damad Damaddama NinadavadamarvayamChakara Chandtandavam Tanotu Nah Shivah Shivam Jatakatahasambhrama BhramanilimpanirjhariVilolavichivalara Ivirajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva LalalatapattapavakeKishorachandrashekhare Ratih Pratikshanam Mama Dharadharendrana NdinivilasabandhubandhuraSphuradigantasantati Pramodamanamanase Krupakatakshadhorani NirudhadurdharapadiKvachidigambare Manovinodametuvastuni Jatabhujangapingala SphuratphanamaniprabhaKadambakunkumadrava Praliptadigvadhumukhe Madandhasindhurasphura TvagutariyamedureMano Vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari Sahasralochanaprabhritya SheshalekhashekharaPrasunadhulidhorani Vidhusaranghripithabhuh Bhujangarajamalaya NibaddhajatajutakaShriyai Chiraya Jayatam Chakorabandhushekharah Lalatachatvarajvala DhanajnjayasphulingabhaNipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam Sudhamayukhalekhaya VirajamanashekharamMahakapalisampade Shirojatalamastunah Karalabhalapattika DhagaddhagaddhagajjvalaDdhanajnjaya Hutikruta Prachandapajnchasayake Dharadharendranandini KuchagrachitrapatrakaPrakalpanaikashilpini Trilochane Ratirmama Navinameghamandali NiruddhadurdharasphuratKuhunishithinitamah Prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjharidharastanotu KruttisindhurahKalanidhanabandhurah Shriyam Jagaddhurandharah Praphullanilapan KajaprapajnchakalimaprabhaValambikanthakandali Ruchiprabaddhakandharam Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam MakhachchidamGajachchidandhakachidam Tamamtakachchidam Bhaje Akharvagarvasarvamangala KalakadambamajnjariRasapravahamadhuri Vijrumbhanamadhuvratam Smarantakam Purantakam Bhavantakam MakhantakamGajantakandhakantakam Tamantakantakam Bhaje Jayatvadabhravibhrama BhramadbhujangamashvasaDvinirgamatkramasphurat Karalabhalahavyavat Dhimid Dhimid Dhimidhvanan MrudangatungamangalaDhvanikramapravartita Prachandatandavah Shivah Drushadvichitratalpayor BhujangamauktikasrajorGarishtharatnaloshthayoh Suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh PrajamahimahendrayohSamapravrutikahsamam Pravartayanmanahkada Sadashivam Bhaje Kada Nilimpanirjharinikujnjakotare VasanhVimuktadurmatih Sada Shirah Sthamajnjalim Vahanh Vimuktalolalochano LalamabhalalagnakahShiveti Mantramuchcharan Sada Sukhi Bhavamyaham Idam Hi Nityamevamuktamuttamottamam StavamPathansmaranbruvannaro Vishuddhimetisantatam Hare Gurau Subhaktimashu Yati Nanyatha GatimVimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam Shiv Shiv Jatatavigalajjala PravahapavitasthaleGaleavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam Damad Damad Damaddama NinadavadamarvayamChakara Chandtandavam Tanotu Nah Shivah Shivam Jatakatahasambhrama BhramanilimpanirjhariVilolavichivalara Ivirajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva LalalatapattapavakeKishorachandrashekhare Ratih Pratikshanam Mama Dharadharendrana NdinivilasabandhubandhuraSphuradigantasantati Pramodamanamanase Krupakatakshadhorani NirudhadurdharapadiKvachidigambare Manovinodametuvastuni Jatabhujangapingala SphuratphanamaniprabhaKadambakunkumadrava Praliptadigvadhumukhe Madandhasindhurasphura TvagutariyamedureMano Vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari Sahasralochanaprabhritya SheshalekhashekharaPrasunadhulidhorani Vidhusaranghripithabhuh Bhujangarajamalaya NibaddhajatajutakaShriyai Chiraya Jayatam Chakorabandhushekharah Lalatachatvarajvala DhanajnjayasphulingabhaNipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam Sudhamayukhalekhaya VirajamanashekharamMahakapalisampade Shirojatalamastunah Karalabhalapattika DhagaddhagaddhagajjvalaDdhanajnjaya Hutikruta Prachandapajnchasayake Dharadharendranandini KuchagrachitrapatrakaPrakalpanaikashilpini Trilochane Ratirmama Navinameghamandali NiruddhadurdharasphuratKuhunishithinitamah Prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjharidharastanotu KruttisindhurahKalanidhanabandhurah Shriyam Jagaddhurandharah Praphullanilapan KajaprapajnchakalimaprabhaValambikanthakandali Ruchiprabaddhakandharam Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam MakhachchidamGajachchidandhakachidam Tamamtakachchidam Bhaje Akharvagarvasarvamangala KalakadambamajnjariRasapravahamadhuri Vijrumbhanamadhuvratam Smarantakam Purantakam Bhavantakam MakhantakamGajantakandhakantakam Tamantakantakam Bhaje Jayatvadabhravibhrama BhramadbhujangamashvasaDvinirgamatkramasphurat Karalabhalahavyavat Dhimid Dhimid Dhimidhvanan MrudangatungamangalaDhvanikramapravartita Prachandatandavah Shivah Drushadvichitratalpayor BhujangamauktikasrajorGarishtharatnaloshthayoh Suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh PrajamahimahendrayohSamapravrutikahsamam Pravartayanmanahkada Sadashivam Bhaje Kada Nilimpanirjharinikujnjakotare VasanhVimuktadurmatih Sada Shirah Sthamajnjalim Vahanh Vimuktalolalochano LalamabhalalagnakahShiveti Mantramuchcharan Sada Sukhi Bhavamyaham Idam Hi Nityamevamuktamuttamottamam StavamPathansmaranbruvannaro Vishuddhimetisantatam Hare Gurau Subhaktimashu Yati Nanyatha GatimVimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam Shiv Shiv Jatatavigalajjala PravahapavitasthaleGaleavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam Damad Damad Damaddama NinadavadamarvayamChakara Chandtandavam Tanotu Nah Shivah Shivam Jatakatahasambhrama BhramanilimpanirjhariVilolavichivalara Ivirajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva LalalatapattapavakeKishorachandrashekhare Ratih Pratikshanam Mama Dharadharendrana NdinivilasabandhubandhuraSphuradigantasantati Pramodamanamanase Krupakatakshadhorani NirudhadurdharapadiKvachidigambare Manovinodametuvastuni Jatabhujangapingala SphuratphanamaniprabhaKadambakunkumadrava Praliptadigvadhumukhe Madandhasindhurasphura TvagutariyamedureMano Vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari Sahasralochanaprabhritya SheshalekhashekharaPrasunadhulidhorani Vidhusaranghripithabhuh Bhujangarajamalaya NibaddhajatajutakaShriyai Chiraya Jayatam Chakorabandhushekharah Lalatachatvarajvala DhanajnjayasphulingabhaNipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam Sudhamayukhalekhaya VirajamanashekharamMahakapalisampade Shirojatalamastunah Karalabhalapattika DhagaddhagaddhagajjvalaDdhanajnjaya Hutikruta Prachandapajnchasayake Dharadharendranandini KuchagrachitrapatrakaPrakalpanaikashilpini Trilochane Ratirmama Navinameghamandali NiruddhadurdharasphuratKuhunishithinitamah Prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjharidharastanotu KruttisindhurahKalanidhanabandhurah Shriyam Jagaddhurandharah Praphullanilapan KajaprapajnchakalimaprabhaValambikanthakandali Ruchiprabaddhakandharam Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam MakhachchidamGajachchidandhakachidam Tamamtakachchidam Bhaje Akharvagarvasarvamangala KalakadambamajnjariRasapravahamadhuri Vijrumbhanamadhuvratam Smarantakam Purantakam Bhavantakam MakhantakamGajantakandhakantakam Tamantakantakam Bhaje Jayatvadabhravibhrama BhramadbhujangamashvasaDvinirgamatkramasphurat Karalabhalahavyavat Dhimid Dhimid Dhimidhvanan MrudangatungamangalaDhvanikramapravartita Prachandatandavah Shivah Drushadvichitratalpayor BhujangamauktikasrajorGarishtharatnaloshthayoh Suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh PrajamahimahendrayohSamapravrutikahsamam Pravartayanmanahkada Sadashivam Bhaje Kada Nilimpanirjharinikujnjakotare VasanhVimuktadurmatih Sada Shirah Sthamajnjalim Vahanh Vimuktalolalochano LalamabhalalagnakahShiveti Mantramuchcharan Sada Sukhi Bhavamyaham Idam Hi Nityamevamuktamuttamottamam StavamPathansmaranbruvannaro Vishuddhimetisantatam Hare Gurau Subhaktimashu Yati Nanyatha GatimVimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam 

 

 

Shiva Tandav Sthotram Lyrics in Hindi

 

मान्यता है कि शिवभक्त रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले चलने को उद्यत हुआ उस समय अपनी शक्ति पर पूर्ण अहंकार भाव में थामहादेव को उसका यह अहंकार पसंद नही आया तो भगवान् शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश फिर जहां था वहीं अवस्थित हो गयाशिव के अनन्य भक्त रावण का हाथ दब गया और वह आर्त्तनाद कर उठा – “शंकर शंकर” – अर्थात क्षमा करिए, क्षमा करिए, और स्तुति करने लग गया; जो कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलायाशिव ताण्डव स्तोत्र से शिव इतना खुश हुए की आशुतोष भगवान भोलेनाथ ने ना केबल रावण को सकल समृद्धि और सिद्धि से युक्त सोने की लंका ही वरदान के रूप में नहीं दी अपितु सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान तथा अमर होने का वरदान भी दियाकहा जाता है की शिव ताण्डव स्तोत्र सुनने मात्र से ही व्यक्ति सम्पत्ति , समृद्धि अथवा सन्तादि प्राप्त करता है
 

 

 
||श्रीगणेशाय नमः || 

 जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् | डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१|| 

जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि | धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२||  

धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बन्धु बन्धुरस् फुरद् दिगन्त सन्तति प्रमोद मानमानसे | कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३||  
 

जटा भुजङ्ग पिङ्गलस् फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवप् रलिप्तदिग्व धूमुखे | मदान्ध सिन्धुरस् फुरत् त्वगुत्तरीयमे दुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ||४||  

सहस्र लोचनप्रभृत्य शेष लेखशेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूस राङ्घ्रि पीठभूः | भुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ||५|| 

ललाट चत्वरज्वलद् धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकम् | सुधा मयूखले खया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोज टालमस्तु नः ||६|| 

 कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल द्धनञ्जयाहुती कृतप्रचण्ड पञ्चसायके | धरा धरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम |||७|| 

 नवीन मेघ मण्डली निरुद् धदुर् धरस्फुरत्- कुहू निशीथि नीतमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः | निलिम्प निर्झरी धरस् तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कला निधान बन्धुरः श्रियं जगद् धुरंधरः ||८||  
 

प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्च कालिम प्रभा- वलम्बि कण्ठकन्दली रुचिप्रबद्ध कन्धरम् | स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छि दांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे ||९||  

अखर्व सर्व मङ्गला कला कदंब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् | स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्त कान्ध कान्त कं तमन्त कान्त कं भजे ||१०|| 

 जयत् वदभ्र विभ्रम भ्रमद् भुजङ्ग मश्वस – द्विनिर्ग मत् क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट् | धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ||११||  
 

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्- – गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः | तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः ( समं प्रवर्तयन्मनः) कदा सदाशिवं भजे ||१२|| 

 कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् | विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ||१३||  

इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् | हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् ||१४|| 

 पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे | तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्ग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः ||१५||  
 

इति श्रीरावण- कृतम् शिव- ताण्डव- स्तोत्रम् सम्पूर्णम् 

                                                                                                                                           Venkateswara Suprabhatam lyrics

 

Watch Online Video Here

Leave a Reply